Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Wij zijn gespecialiseerd op de meest relevante rechtsgebieden en kunnen u helpen met de veelvoorkomende juridische kwesties. U kunt altijd contact met ons op nemen om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Voor een geheel vrijblijvend en gratis eerste advies kunt u nu contact met ons opnemen. Wij kunnen uw vragen beantwoorden.


Het recht valt uiteen in de volgende onderdelen:

Civiel recht
Het civiele recht wordt daarom ook wel “burgerlijk” recht genoemd. Het gaat in dit recht om handelingen waarmee de overheid zich niet bemoeit.

Bestuursrecht
In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan kunt bezwaar maken en indien dit is afgewezen, beroep instellen bij de bestuursrechter.

Strafrecht
In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden. Hierbij geldt dat de verdachte onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is.


Bij AKDP advocaten kunt u onder andere terecht voor de volgende rechtsgebieden:

Aansprakelijkheidsrecht
Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Indien u een ander verwijt dat hij of zij u schade heeft toegebracht, kunt u die persoon aansprakelijk stellen. Aansprakelijkheid kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door het schenden van een overeenkomst, maar ook door uw eigen handelen of nalaten of zelfs door het gedrag van iemand anders of door een van uw bezittingen.

Ambtenarenrecht
Het ambtenarenrecht betreft het arbeidsrecht bij overheidsinstellingen. Als ambtenaar kunt u geconfronteerd worden met beslissingen van uw werkgever die ingrijpen in uw rechtspositie. In veel gevallen kunt u tegen die beslissingen in bezwaar en daarna in beroep. U kunt hierbij denken aan toewijzing van een functie maar ook aan schorsing en ontslag.

Arbeidsrecht
Arbeidsrecht gaat over de verplichtingen tussen werkgever en werknemer. Onder het arbeidsrecht vallen alle afspraken die een werknemer en een werkgever met elkaar maken. Het betreft onder andere de arbeidsovereenkomst, concurrentiebeding, relatiebeding en ontslag. Soms ontstaan er conflicten over de afspraken die zijn gemaakt. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, dan is het mogelijk om een van onze arbeidsrecht advocaten in te schakelen.

Beklagzaken (artikel 12 Sv)
Besluit de officier van justitie dat er geen strafzaak komt tegen de verdachte? En bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u een klacht tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie sturen naar het gerechtshof. Dit is een zogeheten artikel 12 procedure. Wij kunnen u hierbij helpen. Het gerechtshof besluit dan of er toch een strafzaak tegen de verdachte moet komen.

Belastingrecht
Ook wel fiscaalrecht genoemd. Wie belasting betaalt, draagt geld af aan de overheid. Het belastingrecht omvat het gehele fiscale heffingssysteem. Heeft u problemen of wilt u juridisch advies inwinnen omtrent een belastingrecht gerelateerde zaak; neem dan contact met ons op voor advies. U kunt dan denken aan dwangbevelen, (bodem)beslag, fiscale controle, bestuursaansprakelijkheid of ketenaansprakelijkheid. Maar ook als het belastingrecht zaken betreft zoals bij successierecht, nalatenschap, omzet- en inkomsten- en loonbelasting.

Bestuursrecht
Het bestuursrecht draait om de besluiten van de overheid die gevolgen kunnen hebben voor u. Denk bijvoorbeeld aan het weigeren van een vergunning of subsidie. Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar meestal bezwaar tegen maken. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan. Daarna volgt de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

Consumentenrecht
Het consumentenrecht behandelt de rechten en plichten van koper en verkoper bij een consumentenkoop. Ter bescherming van consumenten bij de aanschaf van producten en diensten zijn er specifieke regelingen opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. AKDP advocaten adviseert ondernemers over dergelijke regelingen en hoe zij daaraan kunnen voldoen, maar staat ook consumenten bij als ondernemers de regels niet zo nauw lijken te nemen.

Detentierecht
Het detentierecht betreft de situatie van gedetineerden in penitentiaire inrichtingen, te weten gevangenissen, huizen van bewaring en inrichtingen voor stelselmatige daders. Wij kunnen u bijstaan in een klachtprocedure in het Huis van Bewaring of de Penitentiaire Inrichting of een Justitiële Jeugdinrichting alsmede tijdens de (hoger beroeps) procedure bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Huurrecht
Het huurrecht is van toepassing op de huur van huurobjecten, zoals bijvoorbeeld een woning. Van huur is sprake als de ene partij (de verhuurder) het gebruik van een zaak verstrekt aan de andere partij (de huurder) die daarvoor een tegenprestatie moet betalen. Vaak wordt het huurrecht in verband gebracht met de verhuur van huizen of bedrijfsruimtes. Het huurrecht is echter ook van toepassing op het huren van een fiets of een auto. De regels die van toepassing zijn kunnen daarom per huurobject verschillen.

Ondernemingsrecht
Onder ondernemingsrecht wordt dat deel van het privaatrecht verstaan, dat zich bezighoudt met bedrijven met een winstoogmerk. Iedere onderneming heeft te maken heeft met ondernemingsrecht en vennootschapsrecht. AKDP advocaten is deskundig op het gebied van de oprichting van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, het wijzigingen van statuten, de uitgifte en overdracht van aandelen, de oprichting van een stichting of vereniging en het wijzigen van de statuten van de stichting of vereniging, fusies en splitsingen van rechtspersonen en het opstellen van firmacontracten voor een vennootschap onder firma.

Personen- en familierecht
Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met familiaire zaken als scheiding, geboorte, afstamming en huwelijk. Voorbeelden van onderwerpen die onder het personen- en familierecht vallen zijn wijziging van de huwelijkse voorwaarden, naamswijziging (achternaam), adoptie, erkenning/ontkenning vaderschap. Met betrekking tot scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap geeft het personen- en familierecht regels voor de procedure, boedelverdeling, partneralimentatie, co-ouderschap, gezag en zorg- en omgangsregeling en pensioenafspraken. Indien u vragen heeft over een van deze onderwerpen, neemt u dan contact met ons op en onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Slachtofferzaken
Bent u slachtoffer van een strafbaar feit? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? Dan heeft u een aantal belangrijke rechten. Deze rechten gelden ook als u niet in Nederland woont of als u geen verblijfsstatus in Nederland heeft. Wij kunnen u ook als slachtoffer van een strafbaar feit rechtsbijstand verlenen.

Sociale zekerheidsrecht
Sociaal zekerheidsrecht is het stelsel van wetten en maatregelen dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben. Het Sociale Zekerheidsrecht omvat onder meer de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Participatiewet (Pw). Bij AKDP advocaten werken advocaten met gespecialiseerde kennis en ervaring op het gebied van de vele wetten, richtlijnen en verdragen op het terrein van het sociale zekerheidsrecht.

Strafrecht
Onze strafrechtadvocaten kunnen u bijstaan vanaf het moment dat u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit. Wij staan u bij van de eerste aanleg bij de rechtbank en hoger beroep bij het gerechtshof tot aan cassatie bij de Hoge Raad. Wij steunen op een brede ervaring en expertise op het gebied van het strafrecht. Ons kantoor kan u advies gegeven wanneer u bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, een vriend(in) of familielid is aangehouden, u moet zich melden op het politiebureau voor verhoor, u heeft een strafbeschikking ontvangen of u heeft een dagvaarding ontvangen of u verwacht er één.

Verkeersrecht
Het verkeersrecht omvat dat deel van het recht dat zich in ruime zin bezighoudt met wegenverkeersrecht, het recht dat betrekking heeft op het verkeer op de openbare weg. Wij kunnen u bijstaan als u betrokken bent geraakt bij een ongeval of als u slachtoffer bent van een ongeval. Ook als een verkeersboete heeft ontvangen en u wilt juridisch advies, kunnen wij u bijstaan.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Wanneer u een verklaring van ‘goed gedrag’ (verklaring omtrent gedrag) heeft aangevraagd kan het zijn dat u een voornemen tot weigering ontvangt. Wij kunnen u bijstaan tijdens de bezwaarprocedure.

WSNP
In sommige gevallen biedt de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) de mogelijkheid tot een schuldenvrije toekomst. Voor veel schuldenaren is het van groot belang dat zij worden toegelaten tot de schuldsanering. Rechtbanken wijzen verzoeken tot schuldsanering in sommige gevallen af. AKDP advocaten kan u van dienst als: de aanvraag Wsnp wordt afgewezen, de Wsnp tussentijds wordt beëindigd of de schone lei wordt geweigerd. Aangezien er een zeer korte bezwaar- c.q. beroepstermijn van toepassing is (acht dagen), is het essentieel dat u snel handelt.