Personen- en familierecht

akdp advocaten Amsterdam is gespecialiseerd in personen- en familierecht. Benieuwd of wij u kunnen helpen? Doe de gratis check.

Wat is personen- en familierecht?

Reeds in het Romeinse recht maakte het personen- en familierecht naast het vermogensrecht en het burgerlijk procesrecht deel uit van het privaatrecht.

De onderwerpen die genoemd zijn in het Romeinse recht in vergelijking met het hedendaagse personen – en familierecht zijn niet wezenlijk veranderd.

Het grootse deel van de regels van dat rechtsgebied is te vinden in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en heeft betrekking op:

de persoon (Titel 1);
de naam (Titel 2);
de woonplaats en burgerlijke stand (Titel 3 en 4);
het huwelijk (Titel 5)
geregistreerd partnerschap (Titel 5A);
huwelijksvermogensrecht (Titel 6 t/m 8);
echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk (Titel 9 en 10);
afstamming en adoptie (Titel 11 en 12);
de bescherming van en verantwoordelijkheid voor minderjarigen (Titel 13 t/m 15);
levensonderhoud van kinderen en behoeftige verwanten (Titel 17);
mensen met een geestelijke stoornis of beperking (curatele, beschermingsbewind en mentorschap, Titel 16,19, 20);
Afwezigheid, vermissing, vaststelling overlijden (Titel 18);

Naast Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn er ook veel andere wetten die raakvlakken hebben met het personen- en familierecht. Denk daarbij onder veel meer aan de Jeugdwet en aanverwante regelingen, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Pensioenwet en de Wet verevening Pensioenrechten, de Rijkswet op het Nederlanderschap en de regelingen inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet zorg en dwang.

Naast nationale wetgeving zijn er veel internationale verdragen en EU-wetgeving van groot belang in het personen- en familierecht. Het Verdrag dat tot heden de meeste invloed heeft doen gelden in de Nederlandse rechtspraak is het EVRM (Europees Verdrag van de Rechten van de Mens). Zowel volwassenen als minderjarigen kunnen aanspraak maken op de door dat verdrag gegarandeerde rechten. Niet onvermeld mag blijven dat met name artikel 8 van het EVRM zich heeft doen gelden. In dat artikel wordt het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven gegarandeerd:

1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Het personen- en familierecht is een uitgebreid en essentieel rechtsgebied dat heel direct van belang is voor het persoonlijk leven van het individu en zijn gezin. AKDP heeft een jarenlange ervaring en opgebouwde expertise op dit interessante en belangrijke rechtsterrein en de advocaten staan u gaarne bij met raad en daad.

Onze werkwijze

Z

Gratis online check

Wij laten u zo snel mogelijk weten of en wanneer wij u kunnen helpen.
w

Persoonlijk advies

Wij houden van korte lijnen. Wilt u meer weten? Kom gerust naar het gratis inloopspreekuur, elke dag van 16.00 tot 17.00 uur.

In gesprek & procederen

Waar het kan gaan we in gesprek. Heeft dat niet het gewenste resultaat, dan gaan we zo snel als mogelijk procederen.