Algemene voorwaarden

§ 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van AKDP advocaten, hierna ook te noemen AKDP of opdrachtnemer. Onder AKDP wordt verstaan het kantoor alsmede één of meerdere advocaten die onder deze naam werkzaam zijn.

§ 2. Opdracht
2.1 Alle werkzaamheden door AKDP worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht. Een opdracht is door AKDP niet eerder aanvaard dan na schriftelijke bevestiging hiervan aan de opdrachtgever.
2.2 De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen opdrachtgever (cliënt) en opdrachtnemer (advocaat). De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 709 BW wordt uitgesloten. Een opdracht leidt nimmer tot een resultaatsverbintenis. Er is altijd sprake van  een inspanningsverbintenis.

§ 3. Uitvoering werkzaamheden
3.1 AKDP zal de aan de opdracht verbonden werkzaamheden naar beste kunnen uitvoeren. De opdrachtgever zal op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de opdracht en de aan de opdracht verbonden kosten.
3.2 De opdrachtgever dient voor een correcte uitvoering van de opdracht alle relevante of door AKDP gevraagde gegevens en informatie met betrekking tot die opdracht te verstrekken aan AKDP.
De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens of informatie.
3.3 Zowel AKDP als de opdrachtgever heeft het recht op ieder moment de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

§ 4. Honorarium en kosten
4.1 AKDP brengt voor de uitvoering van haar werkzaamheden een uurtarief in rekening. Per opdracht zal met de opdrachtgever schriftelijk een uurtarief worden overeengekomen. De hoogte van dit uurtarief zal onder meer afhankelijk zijn van de aard, het belang en de spoedeisendheid van de zaak. Het uurtarief wordt jaarlijks door AKDP verhoogd, behoudens andersluidende afspraak.
4.2 AKDP kan telkens een voorschot vaststellen en na verbruik van dit voorschot telkens een nieuw voorschot verlangen.
4.3 De opdrachtgever geeft toestemming aan AKDP om naast het in rekening te brengen uurtarief, kosten te maken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht.
Hieronder kan onder meer (en derhalve niet uitsluitend) worden verstaan : vertaalkosten, betekeningskosten, griffierechten, onderzoekskosten, reiskosten en andere verschotten.
4.4. Vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, telefax, kopieerkosten en dergelijke wordt forfaitair gesteld op 6 % van het honorarium.
4.5 Aanvullend kan, in zich voordoende gevallen, een prijsafspraak naast het overeengekomen uurtarief worden overeengekomen met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Verordening op de praktijkbeoefening (Onderdeel Resultaatsgerelateerde Beloning)

§ 5. Gefinancierde rechtsbijstand
Ingeval de opdrachtgever gelet op zijn inkomen en vermogen in aanmerking lijkt te kunnen komen voor gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) zal de opdrachtnemer bij de Raad voor de Rechtsbijstand een aanvraag gefinancierde rechtsbijstand indienen (een toevoeging aanvragen).
Vooruitlopend op de beslissing van de Raad voor de Rechtsbijstand zal aan de opdrachtgever een geschatte voorlopige eigen bijdrage in rekening worden gebracht. Na de definitieve vaststelling van de eigen bijdrage door de Raad voor de Rechtsbijstand wordt zo nodig een aanvullende eigen bijdrage in rekening gebracht. Bij afwijzing van de aanvraag wordt alsnog het uurtarief gehanteerd.

§ 6. Betaling, opschorting, rente en incasso
6.1 Door AKDP verzonden facturen dienen binnen veertien dagen na verzending daarvan te worden voldaan door de opdrachtgever.
6.2 Indien de opdrachtgever de verzonden factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dan dient de opdrachtgever dit op straffe van verval van het recht daarvan binnen veertien dagen na verzending schriftelijk kenbaar te maken aan AKDP, zulks onder vermelding van de gronden
waarop de betwisting berust.
6.3 Indien na verloop van de betalingstermijn van een factuur het volledige factuurbedrag niet is ontvangen, heeft AKDP het recht alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten tot het moment waarop volledige betaling zal zijn ontvangen. Van het opschorten van de werkzaamheden zal AKDP de opdrachtgever op de hoogte stellen. AKDP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit de opschorting van de werkzaamheden.
6.4 Vanaf het moment van verloop van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is wettelijke rente verschuldigd. Vanaf dat moment kan AKDP tevens incassomaatregelen treffen waarbij de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd ter hoogte van 15%
over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,-.

§ 7. Aansprakelijkheid
7.1 Ter dekking van de beroepsaansprakelijkheid van AKDP is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
7.2 Iedere aansprakelijkheid van AKDP voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door de betreffende verzekering, te vermeerderen met het eigen risico met betrekking tot deze verzekering.
7.3 Bij het inschakelen van derden zal AKDP steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. AKDP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden.
7.4 Personen werkzaam bij AKDP zijn niet persoonlijk aansprakelijk.

§ 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

§ 9. Klachtenregeling
9.1 Op de dienstverlening van AKDP is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. AKDP is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.
9.2 Klachten over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie kunnen binnen drie maanden, na het moment waarop de opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding gaf, worden ingediend bij AKDP.
9.3 De klacht zal worden behandeld door de interne klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris beslist met inachtneming van het klachtenreglement. Dit reglement ligt ter inzage op kantoor en wordt op verzoek toegezonden. AKDP zal de klacht altijd binnen vier weken na binnenkomst schriftelijk afhandelen.
9.4 Ingeval de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de wijze van afhandeling de klacht, dan kan de opdrachtgever een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur (Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag). Deze weg staat ook open wanneer AKDP de klacht niet binnen de termijn van vier weken schriftelijk heeft afgehandeld.

§ 10. Archivering
Na sluiting van het dossier met betrekking tot een bepaalde opdracht zal dit dossier tenminste gedurende vijf jaar worden bewaard in het archief.
Gedurende deze periode kunnen stukken worden opgevraagd uit het dossier door de opdrachtgever. Hierbij dient de opdrachtgever er rekening mee te houden dat stukken uit een extern gearchiveerd dossier niet terstond beschikbaar zijn. Het opvragen van stukken uit een gearchiveerd dossier dient derhalve tijdig te geschieden. Aan het opvragen van stukken uit een extern gearchiveerd dossier zijn kosten verbonden die worden doorberekend aan de opdrachtgever.